Forut­setninger for beregning

Pensjonskalkulatoren er ment som et hjelpemiddel for å gi medlemmer som har rett til pensjon etter hovedreglene et anslag på fremtidig pensjon. Det ligger en del forutsetninger og begrensninger til grunn for beregningen. Beregningen er derfor foreløpig, og vi tar forbehold om at pensjonen du i fremtiden får utbetalt kan avvike fra resultatet av denne beregningen. Beregningen er ikke juridisk bindende.

Hva beregner kalkulatoren?

Når vi beregner pensjonen din tar vi utgangspunkt i pensjonsopptjeningen du har hittil, både i Statens pensjonskasse og i folketrygden, kombinert med opplysningene du selv oppgir i kalkulatoren. Pensjonskalkulatoren beregner avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor, tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse og alderspensjon fra folketrygden. Dersom du står i en stilling med aldersgrense 65, 63 eller 60 år kan du ikke beregne AFP.

Kalkulatoren beregner dine fremtidige utbetalinger etter dagens kroneverdi.

Beløpene oppgis før skatt.

Når vi beregner pensjonen forutsetter vi at:

  • du har rett til AFP både etter folketrygdens regler og etter regler for offentlig tjenestepensjon
  • du har rett til alderspensjon fra folketrygden
  • du har samme registrerte sivilstand når du går av med pensjon som du har registrert i dag
  • du tar ut pensjon den 1. i måneden etter fylte år
  • du går tilbake til sist registrerte stillingsforhold, per simuleringsdato, dersom du i dag har permisjon
  • opplysninger som er innrapportert fra din arbeidsgiver er korrekte 
  • du ved uttak av pensjon har bodd i Norge i 40 år eller mer etter fylte 16 år
  • du ikke har tillegg i folketrygden
  • du ikke har rett til AFP i privat sektor

Alderspensjon fra folketrygden

Dersom pensjonen fra folketrygden tas ut før pensjonering fra SPK, vil den reelle pensjonen fra folketrygden være lavere per år enn det som vises her. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du har benyttet valget «kombinere jobb og pensjon», og ikke allerede har tatt ut alderspensjon fra folketrygden.

NAV kan besvare spørsmål om hvordan et tidligere uttak av folketrygdpensjonen vil påvirke beregningen av denne. Pensjonen fra SPK vil imidlertid være den samme uavhengig av når du tok ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Dette fordi pensjonen fra SPK samordnes med pensjonen fra folketrygden som om uttaket i folketrygden er fra samme tidspunkt som uttaket av pensjon fra SPK.

For deg som legger til medlemstid fra andre offentlige tjenestepensjonsordninger

Vi forutsetter at medlemstiden du legger inn, har gitt deg opptjening i den aktuelle ordningen.

Dersom medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger er tjent opp parallelt med medlemstid i SPK, vil den samlede medlemstiden i kalkulatoren bli feil. Dersom du har  full opptjening Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid  i SPK, vil imidlertid dette være uten betydning. Dersom du ikke har full opptjening i SPK, kan du kontakte kundesenteret for en manuell beregning.

Dersom du har mer enn  full opptjening Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid  til sammen i SPK og andre offentlige tjenestepensjonsordninger, skal pensjonen din beregnes ut fra periodene med høyest stillingsstørrelse. Dersom du har hatt varierende stillingsstørrelser i andre offentlige tjenestepensjonsordninger, kan denne medføre feil i kalkulatorens beregning. Hvis dette gjelder deg, kan du kontakte kundesenteret for en manuell beregning.

Dersom du er  tidligere medlem Oppsett pensjon Dersom du tidlegare har vore medlem hos oss, kan du ha tent opp pensjonsrettar til ein framtidig pensjon. Desse kallar vi ein oppsett pensjon. Det blir stilt krav om minst 3 års oppteningstid. Mer om Oppsett pensjon  i SPK, og har vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger før du første gang ble meldt inn i SPK, kan kalkulatorens beregning bli feil. Hvis dette gjelder deg, kan du kontakte kundesenteret for en manuell beregning.

Har du opptjening i både Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og i annen offentlig tjenestepensjonsordning kan beregningen i kalkulatoren bli feil. Hvis dette gjelder deg, kan du kontakte kundesenteret for en manuell beregning.