Netto­beregnet ektefelle­pensjon

Nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. Størrelsen på pensjonen er avhengig av avdødes

  • opptjeningstidOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening
  • pensjonsgrunnlagPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelseStillingsstorleik / stillingsstørrelseKor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.Mer om Stillingsstorleik / stillingsstørrelse

Du får full ektefellepensjon hvis opptjeningstiden er 30 år eller mer. Hvis opptjeningstiden er kortere, får du så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår. Hvis nettoberegnet ektefellepensjon for tidligere medlem, så beregnes opptjeningstiden etter andre regler.

Vi samordner ikke nettoberegnet ektefellepensjon med ytelser fra folketrygden, kun med andre tjenestepensjoner. Det er også greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalenOverførings­avtalenHar du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman.Mer om Overførings­avtalen.