Brutto­beregnet ektefelle­pensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Beregning av pensjonen

Brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. Størrelsen på pensjonen er avhengig av avdødes

 • opptjeningstidOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening
 • pensjonsgrunnlagPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag
 • stillingsstørrelseStillingsstorleik / stillingsstørrelseKor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.Mer om Stillingsstorleik / stillingsstørrelse

Vi samordner bruttoberegnet pensjon med blant annet ytelser fra folketrygden og med andre tjenestepensjoner. Det er også greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalenOverførings­avtalenHar du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman.Mer om Overførings­avtalen.

Et eksempel

 • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
 • Opptjeningstid: 25 år
 • Stillingsstørrelse: 100 %
 • Årlig ektefellepensjon* = 500 000 * 39,6 % * 25/30 = 165 000 kroner

* før samordningSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning og eventuell reduksjon på grunn av egen arbeidsinntekt.

Egen inntekt og brutto ektefellepensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon blir i en del tilfeller redusert i forhold til egen arbeidsinntekt og egen tjenestepensjon.

01.10.1976

Datoen 01.10.1976 er helt avgjørende for om din brutto ektefellepensjon blir redusert på grunn av egen arbeidsinntekt eller tjenestepensjon.

Ektefellepensjonen blir ikke redusert hvis:

 • du er enke etter en mannlig arbeidstaker som var medlem i Statens pensjonskasse før 01.10.1976.
 • du er enkemann etter en kvinnelig arbeidstaker som var medlem i Statens pensjonskasse før 01.10.1976. Det gjelder den delen av tjenestetiden som hun opptjente etter 31.12.1993.
 • Unntak: Hvis avdøde ikke hadde tre års medlemstid før 01.10.1976 eller tre års sammenhengende medlemskap med start før 01.10.1976, blir ektefellepensjonen likevel redusert.

Disse reglene gjelder fra 01.02.2010 og har tilbakevirkende kraft fra 01.01.1994.

Ektefellepensjonen blir redusert hvis:

 • du er enke eller enkemann etter en arbeidstaker som ble medlem i Statens pensjonskasse 01.10.1976  eller senere.
 • du er enkemann etter en kvinnelig arbeidstaker som ble medlem i Statens pensjonskasse før 01.10.1976. Det gjelder den delen av tjenestetiden som hun opptjente før 01.01.1994.   

Les mer om egen arbeidsinntekt og tjenestepensjon ved siden av ektefellepensjon.