Forlenget barne­pensjon

Vi kan forlenge den bruttoberegnede barnepensjonen fra måneden etter du fyller 18 år til måneden etter du fyller 21 år hvis du er under utdanning. Må du utsette utdanningen på grunn av militærtjeneste, obligatorisk praksis eller sykdom, kan pensjonen forlenges utover fylte 21 år.

Det er ingen minstegrense for hvor mange undervisningstimer du må følge for å få rett til forlenget barnepensjon. Hvert enkelt tilfelle må vurderes.  

Forlenget barnepensjon kan du få hvis du:

  • går på videregående skole
  • er student ved universitet eller høyskole
  • er au-pair i utlandet

Videregående skole

Dersom du går på videregående skole, må du sende oss en bekreftelse fra skolen. Vi regner ett skoleår fra 1. juli det ene året til 30. juni det neste året. Du vil få pensjon for ett og ett år.

Lærlinge- og praktikanttid er en del av videregående skole. Pensjonen blir redusert hvis du mottar lærlingelønn.

Au-pair

Au-pair-opphold i utlandet sidestilles med videregående skole.

Universitet og høyskole

Er du student ved universitet eller høyskole, kan du maksimalt få innvilget ett år av gangen. Du må sende oss en bekreftelse gjennom kopi av studiebevis med innbetalt semesteravgift eller uttalelse fra utdanningsstedet. Hvis du betaler avgift for kun ett semester av gangen, innvilger vi pensjon fra 1. juli til 31. desember og fra 1. januar til 30. juni.

Inntekt i tillegg til forlenget barnepensjon

Arbeidsinntekt

Pensjonen din blir redusert hvis du har en arbeidsinntekt som er høyere enn 75 prosent av grunnbeløpet (G) i folketrygden Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019. Mer om Grunn­beløp . Reduksjonen utgjør da 50 prosent av beløpet utover 75 prosent av G.

Ytelser fra NAV

Følgende ytelser fra NAV reduserer ikke pensjonen:

  • kursstønad 
  • dagpenger 
  • arbeidsavklaringspenger

Formue

Hvis du har en formue som er større enn 15 G, og avkastning på denne formuen som er høyere enn 75 prosent av G, kan Statens pensjonskasse vedta at pensjonen din skal reduseres. Reduksjonen blir da 50 prosent av avkastningen som overstiger 75 prosent av G. 

Spesielle forhold

Det kan forekomme spesielle tilfeller hvor Statens pensjonskasse vedtar at pensjonen skal reduseres. Et slikt tilfelle kan være høy barnepensjon fra privat ordning.   

Hvis du avbryter utdanningen

Hvis du avbryter utdanningen, skal pensjonen stoppes fra den første i måneden etter avbruddet. Husk å melde fra til Statens pensjonskasse hvis du avbryter utdanningen.