Brutto­beregnet barne­pensjon

Størrelsen på barnepensjonen er avhengig av størrelsen på pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag til avdøde,opptjeningstiden,Opptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening om det er en gjenlevende ektefelle som får utbetalt ektefellepensjon eller ikke og hvor mange barn det er i familien. 

Hvis gjenlevende ektefelle får utbetalt pensjon

Du og dine eventuelle søsken får barnepensjon etter følgende satser hvis det er en gjenlevende ektefelle som får utbetalt ektefellepensjon:

1 barn får:

20 % av den avdødes alderspensjon  

2 barn får til sammen: 

30 % av den avdødes alderspensjon

3 barn får til sammen: 

40 % av den avdødes alderspensjon

4 barn får til sammen: 

50 % av den avdødes alderspensjon  

5 barn eller flere får til sammen:     

60 % av den avdødes alderspensjon

Hvis ingen gjenlevende ektefelle får utbetalt pensjon

Du og dine eventuelle søsken får barnepensjon etter følgende satser hvis det ikke er noen gjenlevende ektefelle som får utbetalt ektefellepensjon:

1 barn får:

50 % av den avdødes alderspensjon  

2 barn får til sammen:

70 % av den avdødes alderspensjon  

3 barn får til sammen: 

80 % av den avdødes alderspensjon

4 barn får til sammen:

90 % av den avdødes alderspensjon  

5 barn eller flere får til sammen:

100 % av den avdødes alderspensjon

Pensjon etter to foreldre

Hvis du har rett til barnepensjon etter begge foreldrene dine, utbetaler vi to pensjoner.

Opptjeningstid

Du får full barnepensjon hvis opptjeningstiden til avdøde var 30 år eller mer.

Er opptjenestetiden mindre enn 30 år, får du redusert barnepensjon. Pensjonen skal da utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde har tjenesteår.

Avdøde var i jobb

Hvis avdøde fortsatt var i jobb, tar vi med opptjeningstiden helt frem til aldersgrensen for stillingen når vi beregner barnepensjonen.

Avdøde var pensjonist 

Hvis avdøde var AFP-pensjonist mellom 62 og 65 år, tar vi med opptjeningstiden helt frem til aldersgrensen for stillingen når vi beregner barnepensjonen.

Hvis avdøde var AFP-pensjonist mellom 65 og 67 år, uføre- eller alderspensjonist, vil vi ta utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget til alderspensjonen - hva den var eller ville ha blitt - når vi beregner barnepensjon.

Bruttoberegnet barnepensjon

Du har en såkalt bruttoberegnet barnepensjon hvis den startet før 01.01.2001. Pensjonen blir utbetalt til og med den måneden du fyller 18 år.

En bruttoberegnet barnepensjon samordnerSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning vi med ytelser fra folketrygden og andre tjenestepensjoner. Det er imidlertid greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i OverføringsavtalenOverførings­avtalenHar du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman.Mer om Overførings­avtalen.