Utbetaling i forbindelse med dødsfall

Hvis avdøde var alders- eller uførepensjonist, skal du som er gjenlevende ektefelle ha utbetalt to måneders pensjon utover dødsmåneden.

Beløpet blir utbetalt uavhengig av om du har rett til ektefellepensjon eller ikke.

Dersom det ikke er noen gjenlevende ektefelle, blir pensjonen utbetalt til boet en måned utover dødsmåneden.  

Avdøde mottok avtalefestet pensjon (AFP)

Hvis avdøde mottok AFP, og var mellom 65 og 67 år, skal du som er gjenlevende ektefelle ha utbetalt to måneders pensjon utover dødsmåneden.   

Beløpet blir utbetalt uavhengig av om du har rett til ektefellepensjon eller ikke.

Dersom det ikke er noen gjenlevende ektefelle, blir pensjonen utbetalt til boet en måned utover dødsmåneden.  

Hvis avdøde mottok AFP og var mellom 62 og 65 år, blir det utbetalt et skattefritt engangsbeløp som i størrelse tilsvarer en måneds alderspensjon. Beløpet går til deg som er gjenlevende ektefelle, og det blir utbetalt uavhengig av om du har rett til ektefellepensjon eller ikke.

Avdøde var i jobb

Hvis avdøde fortsatt var i jobb i en stilling med rett til medlemskap i SPK, blir det utbetalt et skattefritt engangsbeløp som tilsvarer en måneds alderspensjon. Beløpet går til deg som er gjenlevende ektefelle, og det blir utbetalt uavhengig av om du har rett til ektefellepensjon eller ikke.