Kan eg endre frå AFP til fleksibel alders­pensjon?

Du kan endre frå AFP i offentleg sektor til fleksibel alderspensjon frå NAV, men du kan ikkje få utbetalt AFP og fleksibel alderspensjon frå NAV på same tid.

Har du AFP frå offentleg sektor, og tek ut fleksibel alderspensjon i staden, mister du retten til AFP. Viss du bytter frå offentleg AFP til fleksibel alderspensjon, og samtidig sluttar heilt å jobbe i stillinga med rett til medlemskap hos oss, får du rettar som tidlegare medlem.

Dersom du har fleksibel alderspensjon og framleis jobbar i stilling med medlemskap i Statens pensjonskasse, kan du søkje om AFP dersom vilkåra elles er oppfylte. Alderspensjonen frå folketrygda opphøyrer dersom du tek ut AFP frå offentleg sektor.