Eg har endra inntekt. Kva gjer eg?

Dersom du tener meir eller mindre enn det du oppgav då du søkte om AFP, må du melde frå om at inntekta er endra. 

Før 65 år

Du må melde frå til NAV. Dei vil rekne ut AFP-en din på nytt, med ny pensjonsgrad.

Frå 65 år 

Du må melde frå til SPK. Send e-post til postmottak@spk.no. Opplys då om ny årsinntekt, samt dato for endringa. 

Vi vil rekne ut AFP-en din på nytt, med ny pensjonsgrad. 

Dersom du har delvis AFP – men skal slutte å jobbe og ta ut heil AFP – treng du ikkje melde frå om inntektsendringa til oss så lenge du ikkje har arbeidsinntekt frå andre stader enn stillinga som er innmeld i SPK. Da held det at arbeidsgivaren din sender oss ei pensjonsmelding. NB: Dette gjeld berre når du tek ut heil AFP etter at du har fylt 65 år.

Etteroppgjer

Kvart år når skattelikninga ligg føre, reknar vi ut eit etteroppgjer. NAV reknar ut etteroppgjeret når du er mellom 62 og 64 år. Frå året du fyller 65 år er det Statens pensjonskasse som reknar ut etteroppgjeret.