AFP for deg mellom 62 og 65 år

Det er NAV som står for administrasjonen av AFP-ordninga i statleg sektor for dei mellom 62 og 65 år. I perioden frå 62 til 65 år er det derfor NAV som reknar ut og utbetaler pensjonen din.

Vilkår for AFP frå 62 år

For å ha rett til AFP frå fylte 62 år, må du oppfylle ein del føresetnader:

  • Du må vere i arbeid heilt frem til du skal ta ut pensjon. Det speler inga rolle om du arbeider heiltid eller deltid. Har du heil permisjon, kan du ikkje få AFP. Du kan heller ikkje få AFP viss du er tidlegare medlem.
  • Du må ha hatt minst ti år med opptening av pensjonspoeng i folketrygda frå det året du fylte 50 år til og med det året du tek ut pensjon. Har du ti år med opptening i offentleg tenestepensjonsordning etter fylte 50 år, gjeld ikkje dette kravet.
  • I dine ti beste inntektsår etter 1967 til og med året før du tek ut pensjon, må du ha hatt ei gjennomsnittleg pensjonsgjevande inntekt på minst to gonger grunnbeløpet i folketrygda Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 96 883 kroner per 01.05.2018. Mer om Grunn­beløp   (G).
  • Dei to siste åra før pensjonering må du ha hatt ei pensjonsgjevande inntekt i folketrygda som er minst like stor som grunnbeløpet i folketrygda.

Kor stor vert pensjonen?

Der er NAV som reknar ut pensjonen din mellom 62 og 65 år.

Du må sjølv melde frå om endring i inntekt

Viss du endrar inntekt mellom 62 og 65 år, må du sjølv gje beskjed til NAV. Dette gjeld òg viss du går frå delvis til heil AFP mellom 62 og 65 år.

AFP og inntekt på www.nav.no

Når du fyller 65 år

Når du fyller 65 år, er det vi som tek over ansvaret for å administrere AFP-ordninga. Då reknar vi ut AFP etter regelverket i Statens pensjonskasse. Du vil som hovudregel ikkje gå ned i pensjon. Vi betaler ut den høgaste av folketrygdutrekna pensjon og pensjon etter våre reglar.