Vilkår for uføre­pensjon

Uførepensjon fra Statens pensjonskasse kan gis til medlem som har fått nedsatt inntektsevnen på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Vi kan innvilge midlertidig uførepensjon eller uførepensjon. Hvis du har arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, gis midlertidig uførepensjon. Hvis du har uføretrygd fra NAV, gis uførepensjon.

Hel eller delvis pensjon

Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra hvor stor inntektsevne du har. Uføregraden blir fastsatt ved å sammenlige inntektsevnen du hadde før du ble ufør med inntektsevnen din etter at du ble ufør. Minste uføregrad er 20 prosent. Det innebærer at vi ikke utbetaler pensjon dersom uføregraden er lavere enn 20 prosent.

Ytelser fra NAV

Dersom du søker om uførepensjon med en uføregrad på 50 prosent eller mer fra Statens pensjonskasse, er det et krav at du også søker om arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra folketrygden. Søknaden om uførepensjon fra Statens pensjonskasse blir behandlet når vi har mottatt melding om vedtak fra NAV. Hvis du søker om uførepensjon med lavere uføregrad enn 50 prosent, vil vi behandle søknaden uten vedtak fra NAV.

Kontakt NAV for mer informasjon om pensjon fra NAV. Du trenger ikke sende kopi av vedtaket til oss dersom du får innvilget ytelse fra NAV.