Tidligere medlem

Hvis du tidligere har vært medlem i Statens pensjonskasse, kan du ha opparbeidet deg rett til en fremtidig pensjon fra oss.

Som tidligere medlem kan du ha rett til uførepensjon hvis du

  • sluttet i stillingen med rett til medlemskap etter 1.1.1967, og
  • har minst tre års samlet opptjening i Statens pensjonskasse (og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger), og
  • har fått uførepensjon eller uføretrygd fra folketrygden.

Du har ikke rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse mens du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden.

Slik søker du om uførepensjon

  1. Du må sende søknad om uførepensjon for tidligere medlemmer til oss dersom du får innvilget uføretrygd i folketrygden.
  2. Du må legge ved kopi av vedtaksbrev fra NAV.

Hvis du har opptjening i annen offentlig tjenestepensjonsordning etter at du har opptjening i Statens pensjonskasse, må du søke uførepensjon hos den ordningen du var medlem av sist.