Hvordan beregnes uføre­pensjonen?

Uførepensjonen fra Statens pensjonskasse beregnes med utgangspunkt i at du har uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. 

  • Uføretrygden fra folketrygden er 66 prosent av den tidligere inntekten du har hatt de tre beste av de fem siste årene før uførheten oppstod. 
  • Statens pensjonskasse sin ytelse kommer som et tillegg til folketrygdens uføretrygd, og vil være 3 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt opp til 6 G pluss et kronetillegg på 25 prosent av G. Dette kronetillegget kan ikke være høyere enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.
  • Har du et høyere pensjonsgrunnlag enn 6 G, får du i tillegg 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G. 
  • Uførepensjonen reduseres dersom du ikke har full opptjeningstidOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening  eller hel uførepensjon.

Dersom du ikke har ytelse fra folketrygden (gjelder deg med uføregrad lavere enn 50 prosent), er uførepensjonen 69 prosent av pensjonsgrunnlaget pluss kronetillegget på 25 prosent av G.