For deg født 1959 eller senere

Regelverket for hvordan alderspensjon etter nytt regelverk fra folketrygden og pensjon fra Statens pensjonskasse skal tilpasses hverandre, er ikke på plass. Derfor kan vi ikke beregne din fremtidige pensjon ennå.

Etter dagens regler utgjør brutto alderspensjon fra Statens pensjonskasse 66 prosent av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

  • pensjonsgrunnlaget Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå. Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelsen Stillings­storleik Kor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om Stillings­storleik
  • opptjeningstiden Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid .

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetillegg. Barne­tillegg Dersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga. Mer om Barne­tillegg  

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon

Jan ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra Statens pensjonskasse etter dagens regler. Han har jobbet i 100 prosent stilling i 25 år og har en pensjonsgivende sluttlønn på 500 000 kroner.

Brutto alderspensjon fra Statens pensjonskasse vil da bli:
500 000 x 66 % x 100 % x 25/30 = 275 000 kroner per år.

I tillegg er størrelsen avhengig av når du ble født og når du tar ut pensjon. Årsaken er at alle pensjoner skal levealdersjusteres.

Levealdersjustering

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Det kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Både pensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse skal levealdersjusteres.

Levealdersjusteringen gjør vi ved å dele bruttopensjonen på et forholdstall Forholds­tal Mer om Forholds­tal .

Mer om levealdersjustering

Alle reglene er ikke klare

Hvis du er født i perioden 1959 til og med 1962, vil du ha opptjening i folketrygden både etter gammelt regelverk og det nye som ble innført 01.01.2011.

Hvis du er født etter 1962, vil all pensjonsopptjening i folketrygden være etter det nye regelverket.

Mer om alderspensjon fra folketrygden (nav.no)

Viktig! Regelverket for hvordan alderspensjon etter nytt regelverk fra folketrygden og pensjon fra Statens pensjonskasse skal tilpasses hverandre, er ikke på plass. Derfor kan vi ikke beregne din fremtidige pensjon ennå. Det gjelder selv om du har fått en serviceberegning fra NAV.

Våre nettsider blir oppdatert så snart vi vet mer om de nye reglene.