For deg født 1943 - 1953

Du får full alderspensjon fra Statens pensjonskasse hvis du har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon fra oss betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

 • pensjonsgrunnlaget Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå. Mer om Pensjons­grunnlag
 • stillingsstørrelsen Stillings­storleik Kor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om Stillings­storleik
 • opptjeningstiden Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid

 Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetillegg Barne­tillegg Dersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga. Mer om Barne­tillegg .

Eksempel - brutto alderspensjon

Pål skal ta ut alderspensjon fra fylte 67 år. Han har en pensjonsgivende sluttlønn på 400 000 kroner. Pål har jobbet i stilling med medlemskap i Statens pensjonskasse i 25 år. Han har jobbet 5 år i 50 prosent stilling og 20 år i 100 prosent stilling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er derfor 90 prosent.

Brutto tjenestepensjon blir da:
400 000 x 90 % x 25/30 x 66 % x 1/12 = 16 500 per måned

Størrelsen på pensjonen er også avhengig av når du ble født og når du tar ut pensjon. Årsaken er at alle pensjoner skal levealdersjusteres.

Hva er levealdersjustering?

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering Levealders­justering Pensjonen du har tent opp skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon. Mer om Levealders­justering . Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra Statens pensjonskasse. Pensjonen levealdersjusteres ved at vi deler bruttopensjonen på et forholdstall Forholds­tal Mer om Forholds­tal .

Eksempel 

 • Du er født i 1953 og tar ut tjenestepensjon som 67-åring.
 • Pensjonsgrunnlag er 500 000 kroner.
 • Bruttopensjon (66 prosent av pensjonsgrunnlag)* er 330 000 kroner.
 • Forholdstall er 1,055 (gjelder for alle som er født i 1953).

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse etter levealdersjustering* = 330 000 kroner / 1,055 = 312 796 kroner*

*Før  samordning Samordning Pensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar. Mer om Samordning  med folketrygden.

Individuell garanti

Du som er født i dette aktuelle tidsrommet, er under visse forutsetninger garantert en utbetaling fra Statens pensjonskasse og folketrygden til sammen på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Forutsetningene for å få  individuell garanti Individuell garanti Medlemer av offentlege tenestepensjonsordningar, som er fødde i 1958 eller før, er sikra at dei får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når dei fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, må du ha full oppteningstid, 30 år. Mer om Individuell garanti  er at du

 • tar ut pensjonen fra Statens pensjonskasse og folketrygden samtidig ved 67 år eller senere
 • har 30 års opptjening i 100 prosent stilling

Dersom du tar ut alderspensjon i folketrygden før 67 år, kan samlet alderspensjon bli lavere enn det garanterte nivået.

For dem som ikke har 30 års opptjening i 100 prosent stilling, vil det være en forholdsmessig garanti. Dersom du har 15 års opptjening i 100 prosent stilling, vil du få en garanti på 33 prosent av pensjonsgrunnlaget. 

Alderspensjon i folketrygden og samordning 

Alderspensjonen fra folketrygden består av  grunnpensjon Grunn­pensjon Storleiken på grunnpensjonen frå folketrygda er avhengig av sivilstand og kor lenge du har vore medlem i folketrygda. Mer om Grunn­pensjon tilleggspensjon Tilleggs­pensjon Storleiken på tilleggspensjonen frå folketrygda er avhengig av tidlegare arbeidsinntekt (pensjonsgivande innekt) og antal år med arbeidsinntekt. Mer om Tilleggs­pensjon   og eventuelt  pensjonstillegg/særtillegg Pensjons­tillegg/ særtillegg Har du hatt låg eller inga opptening av tilleggspensjon i folketrygda, får du også pensjonstillegg eller særtillegg. Mer om Pensjons­tillegg/ særtillegg . Vi reduserer tjenestepensjonen din i Statens pensjonskasse med et samordningsfradrag på inntil 75 prosent av  grunnbeløpet Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 93 634 kroner per 01.05.2017. Mer om Grunn­beløp  (G) og inntil hele tilleggspensjonen og eventuelt særtillegg. 

Generelt om samordning med folketrygden

Det er stor fleksibilitet i forhold til når du ønsker å ta ut alderspensjon i folketrygden. Du kan

 • ta ut tjenestepensjon ved 67 år og folketrygd ved 62 år - merk at dette kan få konsekvenser for størrelsen på pensjonen herfra 
 • ta ut både tjenestepensjon og folketrygd ved 67 år
 • ta ut både tjenestepensjon og folketrygd etter 67, men før 70 år

Mer om samordning for deg født 1943 - 1953 

Særaldersgrense

Dersom du har en stilling med særaldersgrense, får du tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse ved for eksempel 60 år. Du kan velge om du vil ta ut folketrygden v/62 år. Det seneste tidspunktet du har mulighet til å ta ut folketrygden er ved 67 år. 

Mer informasjon for deg med særaldersgrense