Har du særalders­grense?

Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år. Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere.

De lavere aldersgrenser kan være 65, 63 og 60 år.

Hvis du fra 17.06.2016 eller senere går til ny stilling med lavere aldersgrense, må du ha minst tre års opptjeningstid i den nye stillingen før du får rett til alderspensjon fra den nye, lavere aldersgrensen.

Når kan du gå av med alderspensjon?

Hvis du har stilling som har lavere aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og  opptjeningstiden Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid er minst 85 år.

Eksempel

Ole er løytnant i Forsvaret, og har aldersgrense 60 år. Han er 56 år og lurer på om han kan gå av med alderspensjon snart. Ole har vært medlem i Statens pensjonskasse i 30 år.

Summen av alder og opptjeningstid: 56 + 30 = 86.

Ole kan derfor få alderspensjon fra han er 57 år.

Hvordan beregnes pensjonen?

Full alderspensjon utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjeningstid, som er 30 år. 

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

  • pensjonsgrunnlaget Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå. Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelsen Stillings­storleik Kor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om Stillings­storleik
  • opptjeningstiden Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få  barnetillegg Barne­tillegg Dersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga. Mer om Barne­tillegg .

Eksempel

  • Går av med pensjon som 60-åring
  • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
  • Opptjeningstid: 25 år
  • Stillingsstørrelse: 100 %
  • Årlig alderspensjon* = 500 000 x 66 % x 25/30 = 275 000 kroner

*Før samordning med folketrygden

Pensjonen fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon og skal  samordnes Samordning Pensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar. Mer om Samordning med eventuell pensjon fra folketrygden. Dersom du har fleksibel alderspensjon fra folketrygden skal pensjonen likevel ikke samordnes før ved fylte 67 år.

Hva skjer når du blir 67 år?

Når du blir 67 år skal særalderspensjonen omregnes til ordinær alderspensjon. Pensjonen skal  levealdersjusteres Levealders­justering Pensjonen du har tent opp skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon. Mer om Levealders­justering og den  individuelle garantien Individuell garanti Medlemer av offentlege tenestepensjonsordningar, som er fødde i 1958 eller før, er sikra at dei får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når dei fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, må du ha full oppteningstid, 30 år. Mer om Individuell garanti gjelder de som er født til og med 1958.

Mer om alderspensjon for de ulike årskullene.

Du må søke alderspensjon fra folketrygden

Når du blir 67 år, må du søke alderspensjon fra folketrygden. Hvis du ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden når du blir 67 år, opphører pensjonen fra oss.