Folke­trygden og tjeneste­pensjon henger sammen

Er du født i 1954 eller senere og medlem i Statens pensjonskasse? Eller har du vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning tidligere? Da kan du ennå ikke få regnet ut den totale alderspensjonen din, selv om du vet hva du vil få fra folketrygden. Hvorfor?

Det nye regelverket for folketrygden er klart. Det er også klart at offentlig tjenestepensjon inntil videre videreføres i samme form som tidligere. Hvorfor kan du da ikke få vite hvor mye du får samlet i alderspensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse dersom du er født i 1954 eller senere? Svaret er at samordningsreglene for disse årskullene ikke er klare ennå. Hva betyr det?   

Hvem skal betale hva?

Som medlem i Statens pensjonskasse får du en garanti som sier at din samlede alderspensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse skal være 66 prosent av sluttlønnen din før levealdersjustering. Forutseningen er at du har jobbet i full stilling i 30 år. Alderspensjonen fra folketrygden og Statens pensjonskasse henger altså sammen. Spørsmålet er hvor mye som skal dekkes av hver av de to pensjonsordningene. Det blir klart når pensjonene samordnes.

Flere x-er og y-er

Regnestykket kan høres enkelt ut. Du har en garanti om hvor mye du får totalt og du vet hva du får fra folketrygden. I virkeligheten er samordningsregelverket svært komplekst og har blitt mer komplisert nå som du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden allerede som 62-åring. I tillegg kom det nye opptjeningsregler med pensjonsreformen. Og her ligger endelig svaret på hvorfor du ikke får vite din totale pensjon.

Kan ikke beregne for ny opptjeningsmodell

Er du født i 1953 eller tidligere, tjener du opp alderspensjonen i folketrygden etter samme modell som tidligere – det er de 20 beste årene med inntekt som teller. For denne opptjeningsmodellen er samordningsregelverket klart. Er du derimot født i 1954 eller senere tjener du opp alderspensjonen i folketrygden helt eller delvis etter den nye opptjeningsmodellen. Her teller all inntekt du har fra du er 13 til du er 75 år. Endringen i opptjeningsmodell krever helt nye samordningsregler, som altså ikke er klare ennå.

Når kan du få vite din totale alderspensjon?

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med nye samordningsregler for årskullene 1954 og senere, men det er ikke klart når de kommer.

Noen unntak

Dersom du er ansatt i en jobb med særaldersgrense, kan du få beregnet pensjonen din. Det skyldes at særalderspensjon er en ytelse som utbetales i sin helhet av Statens pensjonskasse – uten samordning med folketrygden. Først når du fyller 67 år går særalderspensjonen over til ordinær alderspensjon og skal samordnes og  levealdersjusteres Levealders­justering Pensjonen du har tent opp skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon. Mer om Levealders­justering på vanlig måte. Er du født etter 1953, kan derfor ikke alderspensjonen beregnes foreløpig.

Det samme gjelder hvis du tar ut avtalefestet pensjon (AFP). Den skal ikke samordnes før du fyller 67 år, da går din AFP over til ordinær alderspensjon. På dette tidspunktet kan vi foreløpig ikke beregne pensjonen din.