Forut­setninger for beregn­ingene

Pensjonskalkulatoren er et verktøy som skal vise deg hvordan de nye pensjonsreglene slår ut for deg som er født i 1963 eller senere. Kalkulatoren har begrenset funksjonalitet og gir deg ikke mulighet for å se hvordan du kan kombinere jobb og pensjon eller ta ut pensjon fra folketrygden og SPK på ulikt tidspunkt.

Basert på tallene du har lagt inn, viser kalkulatoren antatt årlig pensjon før skatt, og hvor mye av den totale pensjonen som kommer som alderspensjon fra folketrygden, AFP og alderspensjon fra Statens pensjonskasse.

Når vi beregner pensjonen din tar vi utgangspunkt i opplysningene du har lagt inn. Kalkulatoren beregner dine fremtidige utbetalinger etter dagens kroneverdi.

Når vi beregner pensjonen forutsetter vi:

  • at du står i stilling tilknyttet Statens pensjonskasse helt fram til du går av med pensjon.
  • at du per 31.12.2019 hadde samme årslønn og stillingsstørrelse som i dag, og også har dette helt fram til du går av med pensjon
  • at du har samme registrerte sivilstand som i dag helt fram til du går av med pensjon.
  • at du ikke har annen pensjonsgivende inntekt ved siden av inntekten du har fra stilling tilknyttet SPK - i dag og fram til du går av ved pensjon. 
  • at du ved uttak av pensjon har bodd i Norge i 40 år eller mer etter fylte 16 år.
  • at du ved pensjonering ikke har rett til AFP i privat sektor.
  • at du ved pensjonering har rett til offentlig AFP.
  • at du har rett til alderspensjon fra folketrygden.
  • at du ikke mottar uførepensjon fra SPK eller uføretrygd fra folketrygden (NAV).
  • at du ikke har en stilling med særaldersgrense.