Anna er født i 1973. Hva får hun i pensjon?

Anna finnes ikke. Summene du finner er ikke eksakte. Dette er et eksempel for å vise hvordan det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon kan slå ut for en som er født i 1973.

Anna

Anna er født i 1973

  • Begynte å jobbe i offentlig sektor da hun var 27 år
  • Jevn inntekt i offentlig sektor 600 000 kr
  • Jobber til hun fyller 67 år, i 100 prosent stilling
  • Tar ut alderspensjon i tjenestepensjon fra 67 år
  • Tar ut folketrygd fra 67 år

Annas alderspensjon: Når Anna tar ut pensjon ved fylte 67 år, kan samlet pensjon bli omtrent 373 000 kroner, som er 62 prosent av lønnen hun hadde da hun sluttet i jobb.

Anna må jobbe til hun er 68 år og 5 måneder for å oppnå samme pensjonsnivå som Henrik (født i 1963) fikk da han gikk av som 67-åring. Henrik fikk 406 000 kroner i årlig pensjon fra oss.

Dersom Anna velger å fortsette i jobb til hun er 70 år vil hun få omtrent 450 000 kroner, som er 75 prosent av lønnen hun hadde da hun sluttet i jobb.

Dersom forslaget til ny offentlig tjenestepensjon blir vedtatt, vil det gjelde fra 2020. Anna, som begynte å jobbe i offentlig sektor i 2000, vil ha 20 års opptjening etter dagens regelverk (kalt gammelt regelverk). Hvis hun går av når hun er 68 år og 4 måneder (i 2041), vil hun i tillegg ha 21 år og 4 måneders opptjening etter nytt regelverket.

Tjenestepensjonen til Anna blir altså beregnet både etter gamle og nye regler, basert på antall opptjeningsår hun har før og etter 2020. Andelen som er opptjent etter gamle regler skal samordnes med folketrygden.

Det gamle regelverket gir en ytelsespensjon, som innebærer at alderspensjonen beregnes ut fra Annas lønn ved utgangen av 2019 (66 prosent). Det nye regelverket gir en påslagspensjon, som betyr at alderspensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som hun sparer opp.

Anna får ny avtalefestet pensjon (AFP)

AFP var opprinnelig en ordning for å gi ansatte i slitsomme yrker mulighet til å gå av tidlig. I 2011 ble AFP i privat sektor erstattet med en livsvarig ytelse som er mal for den nye AFP i offentlig sektor.

Nå er både privat og offentlig AFP i endring, og alt tyder på at de kommer til å ligne mer på hverandre enn før. Det innebærer at offentlig AFP høyst sannsynlig går over fra å være en tidligpensjon du får mellom 62 og 67 år til å bli en livsvarig pensjon du får i tillegg til alderspensjonen – slik AFP er i privat sektor i dag. Og på samme måte som alderspensjonen, vil størrelsen på AFP-pensjonen bli høyere jo lengre du venter med å ta den ut.

Høringsforslaget som våre beregninger er basert på inneholder ingen avklaringer om AFP, men vi har valgt å ta utgangspunkt i det som stod i Pensjonsavtalen som ble inngått 3. mars. Derfor har vi lagt et livslangt AFP-tillegg inn i regnestykket.

Avtalen inneholder også et forslag som innebærer at Anna kan ta ut AFP mellom 62 og 70 år og jobbe samtidig uten at det påvirker pensjonen hennes. Det er ikke mulig for den som tar ut offentlig AFP i dag.

Foto: iStockphoto.com