Alderspensjon for deg født 1959 -1962

Når kan du gå av med pensjon?

Alderspensjon er det du skal leve av når du trapper ned og slutter å jobbe. Her er en oversikt over ulike pensjonsmuligheter.

Du kan som hovedregel ta ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) fra du er 67 år. Du kan jobbe fram til pensjonsalder, kombinere pensjon og arbeid eller du kan bli pensjonist på heltid. Hva som er riktig er en individuell vurdering. Regnestykket er unikt for hver enkelt person.

Logg inn på Min side, og beregne din framtidige alderspensjon

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse

Du kan ta ut alderspensjon fra oss fra måneden etter at du fyller 67 år. For å få utbetalt pensjon fra SPK må du også samtidig motta alderspensjon fra folketrygden.

Størrelsen på pensjonen fra SPK avhenger av lønn, opptjeningstid i pensjonsordningen og når du velger å gå av med pensjon. Les mer om hva du kan få i alderspensjon fra SPK

Fra 67 år kan du

  • ta ut hel alderspensjon og slutte å jobbe
  • gå av med delvis alderspensjon fra oss – og fortsette i delvis stilling etter avtale med arbeidsgiver
  • fortsette å jobbe, og vente med å ta ut pensjon

Dersom du kombinerer pensjon og jobb, kan inntekt påvirke størrelsen på pensjonen din.
Les mer om inntekt og pensjon

Har du særalderpensjon?  

Vanlig aldersgrense i staten er 70 år, og de fleste kan dermed ta ut tjenestepensjonpensjon fra 67 år. Noen stillinger har en særaldersgrense, dvs. en lavere aldersgrense. De vanligste særaldersgrensene er 65 og 60 år. I staten finner vi stillinger med særalderpensjon innen bl.a. politi, militære og fengselsvesenet. 

Les mer om særalderspensjon  

Hva med AFP?

Ønsker du å trappe ned eller gå av med pensjon tidligere enn 67 år, kan AFP være et alternativ dersom arbeidsgiveren din tillater det. AFP står for «avtalefestet pensjon», og er en tidligpensjonsordning som kan utbetales mellom 62 og 67 år. Les mer om AFP

For å ha rett på AFP må arbeidsgiveren din ha en tariffavtale, og du må oppfylle visse kriterier.

Du kan slutte helt å jobbe, eller du kan kombinere AFP og deltidsjobb dersom du fortsetter å jobbe i minst 60 prosent stilling. Men merk at du ikke kan kombinere AFP og alderspensjon fra folketrygden.

Tar du ut AFP blir pensjonen automatisk regnet om til en ordinær alderspensjon fra SPK når du blir 67 år.

Logger du inn på Min side kan du beregne både AFP og alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden

Folketrygden har andre regler for når du kan ta ut pensjon enn Statens pensjonskasse. Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år. Du kan ta ut pensjonen helt eller delvis, og du kan kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen blir redusert.

Hvor stor del av alderspensjonen fra folketrygden du velger å ta ut, og når du tar den ut, påvirker hvor mye du får utbetalt. Den månedlige pensjonen blir høyere jo lenger du venter med uttaket.

Les mer om alderspensjon i folketrygden på nav.no