Beregning for deg født 1959 - 1962

For de som er født 1959-1962 utgjør full alderspensjon før samordning 66 prosent av pensjonsgrunnlaget - før levealdersjustering. Levealdersjusteringen kan imidlertid føre til at du må jobbe lengre enn 30 år for å få full alderspensjon.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

  • pensjonsgrunnlaget Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå. Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelsen Stillings­storleik Kor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om Stillings­storleik
  • opptjeningstiden Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid .

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetillegg. Barne­tillegg Dersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga. Mer om Barne­tillegg  

Eksempel på beregning av alderspensjon før samordning

Jan ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra Statens pensjonskasse etter dagens regler. Han har jobbet i 100 prosent stilling i 25 år og har en pensjonsgivende sluttlønn på 500 000 kroner.

Brutto alderspensjon fra Statens pensjonskasse vil da bli:
500 000 x 66 % x 100 % x 25/30 = 275 000 kroner per år.

I tillegg er størrelsen avhengig av når du ble født og når du tar ut pensjon. Årsaken er at alle pensjoner skal levealdersjusteres.

Levealdersjustering

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Det kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Både pensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse skal levealdersjusteres.

Levealdersjusteringen gjør vi ved å dele bruttopensjonen på et forholdstall Forholds­tal Mer om Forholds­tal .

Mer om levealdersjustering

Nye samordningsregler

Pensjonen fra Statens pensjonskasse skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsreglene regulerer hvor stor andel av den totale pensjonen som kommer fra folketrygden og fra Statens pensjonskasse.

Når du er født i perioden 1959 til og med 1962, tjener du opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler.

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon.