Risiko­klasse

Verksemdene som har yrkesskadeforsikring i Statens pensjonskasse er delt inn i risikoklassar. Risikoklassa påverkar prisen dei betaler for yrkesskadeforsikringa.

Kva risikoklasse verksemda hamnar i, avheng av skadefrekvensen og skadeomfanget til den type arbeidsoppgåver som verksemda har.