IAS19

IAS 19 er ei forkorting for International Accounting Standard og gjeld ytingar til tilsett.

IAS 19 inneheld målereglar og reglar om resultatspesifikasjon, og inneheld meir enn pensjonsytingar.

IAS 19 kan brukast som eit alternativ til rekneskapsføring etter hovudregelen i NRS6 NRS6 NRS6 er ein norsk standard for korleis pensjonskostnader skal behandlast i rekneskapen til arbeidsgivarar. Mer om NRS6 .