Permisjon og opptjenings­tid

Selv om du er i permisjon, kan du tjene opp pensjonsrettigheter. Det skyldes at staten og organisasjonene har inngått en egen permisjonsavtale.

Du må som hovedregel være i lønnet stilling for å opparbeide pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse.

Ved permisjon med eller uten delvis lønn er du likevel forsikret med hensyn til uførhet og død i inntil to år. Det betyr normalt at man har fulle pensjonsrettigheter hvis man blir ufør i permisjonstiden, eller at etterlatte har rett til etterlattepensjon ved død.

Permisjonsavtalen

Permisjonstid gir normalt ikke opptjening med tanke på fremtidig pensjon. I noen tilfeller kan permisjonstiden likevel regnes som medlemstid, og dette er regulert gjennom permisjonsavtalen.

Permisjonsavtalen fastsetter tiden som kan medregnes som pensjonsgivende medlemstid i Statens pensjonskasse når medlemmet har permisjon eller annet tilsvarende midlertidig fravær uten lønn. Permisjon eller midlertidig fravær med delvis lønn sidestilles med periode uten lønn.

Med bakgrunn i permisjonsavtalen, er det i utgangspunktet arbeidsgiveren din som vurderer om permisjonen skal være pensjonsgivende eller ikke, og melder dette til oss. Vi gjør oppmerksom på at vi kan endre arbeidsgivers melding dersom det viser seg at vurderingen er feil.

Du må ha vært i stilling i minst én måned for å få medregnet tid etter permisjonsavtalen.

Full opptjeningstid i Statens pensjonskasse er 30 år.