Permisjon og opptjenings­tid

Selv om du er i permisjon, kan du tjene opp pensjonsrettigheter. Det skyldes at staten og organisasjonene har inngått en egen permisjonsavtale.

Du må som hovedregel være i lønnet stilling for å opparbeide pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse.

Ved permisjon med eller uten delvis lønn er du likevel forsikret med hensyn til uførhet og død i inntil to år. Det betyr normalt at man har fulle pensjonsrettigheter hvis man blir ufør i permisjonstiden, eller at etterlatte har rett til etterlattepensjon ved død.

Permisjonsavtalen

Permisjonstid gir normalt ikke opptjening med tanke på fremtidig pensjon. I noen tilfeller kan permisjonstiden likevel regnes som medlemstid, og dette er regulert gjennom permisjonsavtalen.

Permisjonsavtalen fastsetter tiden som kan medregnes som pensjonsgivende medlemstid i Statens pensjonskasse når medlemmet har permisjon eller annet tilsvarende midlertidig fravær uten lønn. Permisjon eller midlertidig fravær med delvis lønn sidestilles med periode uten lønn.

Med bakgrunn i permisjonsavtalen, er det arbeidsgiveren din som vurderer om permisjonen skal være pensjonsgivende eller ikke, og melder dette til oss. 

Du må ha vært i stilling i minst én måned for å få medregnet tid etter permisjonsavtalen.

Full opptjeningstid i Statens pensjonskasse er 30 år.