Hvem er medlem?

Hvis virksomheten du jobber i er tilknyttet SPK, og du jobber minimum 20 prosent av full stilling, er du medlem. Er du usikker, spør pensjonskontakten hos arbeidsgiveren din, eller sjekk siste lønnsslipp.

Statens pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i staten og skoleverket. I tillegg er mange innen forskningssektoren, forskjellige forvaltningsbedrifter og flere andre virksomheter, for det meste innen offentlig sektor, tilknyttet oss.

Du er medlem dersom det står "Pensjonstrekk Statens pensjonskasse 2 %" - eller lignende - på lønnsslippen din.

Dersom du mottar alders- eller uførepensjon fra oss, er du også medlem.

Medlemskapet er kollektivt. Det betyr at du har både rett og plikt til å bli medlem dersom du er ansatt hos en arbeidsgiver tilknyttet Statens pensjonskasse.

Jobber du deltid?

Du må jobbe minimum 20 prosent av full stilling for å bli medlem. Jobber du 19,99 prosent er du under minstegrensen og blir ikke medlem.

Husk! For yrkesskadeforsikring og gruppelivsordningen gjelder ikke regelen om minstegrense. Har virksomheten du jobber i en forsikringsavtale med Statens pensjonskasse, er du forsikret uavhengig av stillingsstørrelsen.

Midlertidig ansatte

Du opparbeider pensjonsrettigheter hos oss selv om du bare er midlertidig ansatt. Tilsettingsforholdet må være over minstegrensen for medlemskap, og vare i minst en måned.

Vær oppmerksom på at tilsettingsforhold på mindre enn en måned ikke gir pensjonsopptjening hos oss.

Ta vare på sluttattesten din

Kortvarige tilsettingsforhold er også pensjonsgivende. For å få disse medregnet som pensjonsgivende opptjeningstid, må du ta vare på sluttattesten. Denne brukes som dokumentasjon overfor oss ved pensjonering.

Dette kan gi deg høyere pensjon dersom du ikke oppnår 30 års medlemskap i full stilling.

Tillitsvalgte 

Er du tillitsvalgt og ansatt i en tjenestemannsorganisasjon, kan du beholde medlemskapet i Statens pensjonskasse. Det forutsetter at når du starter i tjenestemannsorganisasjonen, og gjennom hele perioden som tillitsvalgt, har permisjon fra en arbeidsgiver med pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Utenlandske arbeidstakere og norske ansatte i utlandet

Alle som bor/jobber i Norge er som hovedregel medlem i norsk folketrygd, og er med det pliktig å være medlem i Statens pensjonskasse.

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for kortere perioder, bør ta kontakt med sin arbeidsgiver for mer informasjon om medlemskap i folketrygden. Nordmenn som jobber for norske arbeidsgivere i utlandet kan risikere at medlemskapet i folketrygden opphører. Du bør undersøke om du har rett til frivillig medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet og eventuelt søke om å få opprettholde medlemskapet i folketrygden.

For nærmere informasjon om vilkårene for medlemskap i norsk folketrygd, se www.nav.no. Se også informasjon på engelsk www.nav.no/en.