Er eg med i gruppelivs­ordninga?

Gruppelivsordninga er ikkje ein del av medlemsrettane i Statens pensjonskasse, men ein del av lønsvilkåra for dei arbeidstakarane som er omfatta av Hovudtariffavtalen i staten.

Ordninga gjeld derfor stort sett alle statstilsette som er omfatta av Hovudtariffavtalen. Dette inkluderer òg dei som har

  • deltidsstilling
  • mellombels stilling - engasjement og vikariat
  • venteløn

Dersom du har 100 prosent uførepensjon frå Statens pensjonskasse, er du omfatta av gruppelivsordninga dei to første åra du mottek pensjon.

Også enkelte andre statlige bedrifter har gruppelivsordning hos oss. Spør din arbeidsgiver dersom du er i tvil. 

Lærarar i offentleg grunnskule eller vidaregåande skule er ikkje omfatta

Er du lærar i offentleg grunnskule eller vidaregåande skule, er du ikkje omfatta av gruppelivsordninga i Statens pensjonskasse, sjølv om du er medlem hos oss. Lærarane har likevel ei gruppelivsordning gjennom tariffavtalen sin, og du må vende deg til arbeidsgjevaren din for å få vite kva for forsikringsselskap han har avtale med. Lærarar ved universitet og høgskolar er omfatta av gruppelivsordninga i Statens pensjonskasse.

Lærlinger og lærekandidatar

Lærlinger er omfatta av yrkesskadeforsikringa og gruppelivsordninga. Sjå Statens personellhåndbok pkt. 9.10.

Sikrar familien din

Målet med gruppelivsordninga er å sikre dei etterlatne etter deg økonomisk dersom du døyr. Dette er altså ei ordning som sikrar familien din gjennom arbeidsforholdet ditt.