Gruppeliv

Gruppelivsordninga er ein del av lønsvilkåra for alle som er omfatta av Hovudtariffavtalen i staten. Nokon ikkje-statlege verksemder har også valt å knyte seg til ordninga.