Kompensa­sjon

Kompensasjonsordningen gjelder for deg som har fått varig psykisk belastningsskade etter tjeneste i internasjonale operasjoner før 2010, og som har falt helt eller delvis ut av arbeid som følge av tjenesten.

Når du melder krav om kompensasjon til Statens pensjonskasse vil vi innhente dokumentasjon på at

  • du har tjenestegjort i internasjonal operasjon
  • du har en varig psykisk belastningsskade som skyldes tjenesten
  • den psykiske belastningsskaden har medført varig ervervsmessig uførhet

Vi vil i samarbeid med deg innhente en spesialisterklæring fra en uavhengig psykiater eller psykolog som vil innkalle deg til en undersøkelse. Erklæringen utarbeides i samsvar med et eget mandat fra Forsvarsdepartementet.

Hvis du er 100 prosent varig ervervsmessig ufør, kan du få maksimal kompensasjon på 65 G. Ved lavere uførhet reduserer vi kompensasjonen tilsvarende.

Vi dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat hvis du har behov for det.