Tjeneste i inter­nasjonale operasjon­er etter 2010

Erstatningsordningen for forsvarspersonell gjelder for deg som får personskade i internasjonale operasjoner i perioden etter 2010.

Staten skal erstatte tap påført sivilt eller militært personell på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon. Både fysiske og psykiske skader er omfattet.

Erstatningen vil bli fastsatt i tråd med yrkesskadeforsikringslovens regler. Etter Særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner er maksimumserstatningen etter HTA fellesbestemmelsene satt til 65 G Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019. Mer om Grunn­beløp . I alvorlige tilfeller vil imidlertid yrkesskadeforsikringsloven sikre en høyere erstatning.

Billighetserstatning

Billighetserstatningen er en forenklet erstatningsordning for deg som har fått varig psykisk belastningsskade etter tjeneste i internasjonal operasjon. Ved 54 prosent varig medisinsk invaliditet kan du få maksimal erstatning på 6 G. Ved lavere invaliditet reduserer vi erstatningen tilsvarende. Utbetaling etter forskriften skal samordnes med erstatningsutbetalinger på annet grunnlag fra staten til personell som deltar i internasjonal operasjon.