Slik melder du fra

Yrkesskade skal meldes både til NAV og til Statens pensjonskasse. Det er arbeidsgiver som melder skaden til NAV, og den skadede selv som melder fra til Statens pensjonskasse.

Er du arbeidsgiver?

  • Send melding til NAV (blankett 13-07.05) ved yrkesskade eller yrkessykdom som fører til medisinsk behandling, sykmelding i mer enn tre dager og/eller som kan gi rett til ytelser etter folketrygdloven.
  • Send skademelding i alle tilfeller hvor NAV ber om det eller arbeidstaker ønsker det.
  • Send varsel til Arbeidstilsynet og politiet straks - og på hurtigste måte - ved arbeidsulykker med alvorlig skade eller død til følge.

Er du arbeidstaker?

  • Meld fra til arbeidsgiver om yrkesskade eller yrkessykdom så snart som mulig.
  • Meld fra til NAV dersom arbeidsgiver ikke gjør det.
  • Send skademelding til Statens pensjonskasse - så snart som mulig. Arbeidsgiveren din vil være behjelpelig med å fylle ut skademeldingsskjemaet.