Hvilke tap dekkes?

Erstatningen beregnes i henhold til to regelverk: Lov om yrkesskadeforsikring og erstatning etter Hovedtariffavtalen i staten. Du har krav på erstatning etter det regelverket som gir deg høyest utbetaling.

Lov om yrkesskadeforsikring gjelder alle arbeidstakere, mens det kun er statsansatte som kan få erstatning etter Hovedtariffavtalen i staten. Dette er en tilleggsordning som i noen tilfeller gir høyere erstatningssum.

På disse områdene kan du få erstatning:

Utgifter

Medisinske utgifter som følge av yrkesskaden skal i utgangspunktet dekkes av NAV. Dette gjelder også egenandel ved legebesøk. Men i noen tilfeller kan du få erstatning for utgifter som ikke dekkes av det offentlige.

Yrkesskadeforsikringen kan for eksempel dekke advokathjelp og andre dokumenterbare utgifter du har som følge av skaden.

Tapt arbeidsfortjeneste

Du kan ha rett til erstatning for tapt inntekt i tiden frem til oppgjørstidspunktet. Det gjelder for eksempel differansen mellom sykepenger eller arbeidsavklaringspenger og reell inntekt.

Tap av fremtidig inntekt

Du kan ha rett til erstatning for fremtidig inntekt som du går glipp av på grunn av skaden eller sykdommen. Erstatningen regnes ut på bakgrunn av inntekten du hadde da skaden eller sykdommmen oppstod, graden av uførhet og alderen din. Erstatningen for tapt fremtidig inntekt reduseres med stigende alder. Jo eldre du er når skaden eller sykdommen oppstår, desto lavere blir erstatningssummen.

Hovedtariffavtalen i staten, § 24, garanterer derimot en minimumserstatning på 15 G Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 96 883 kroner per 01.05.2018. Mer om Grunn­beløp  ved 100 prosent uførhet. Minimumsbeløpet beregnes opp mot det samlede beløpet du kan ha krav på etter yrkesskadeforsikringen, og du får utbetalt etter den ordningen som gir best resultat for deg.

Denne forskjellen mellom de to regelverkene kan ha særlig betydning for arbeidstakere som blir skadet eller syke når de er rundt 50 år og eldre.

Erstatning for varig mén

Begge regelverkene åpner for ménerstatning ved minst 15 prosent varig medisinsk invaliditet.

Også NAV utbetaler ménerstatning, og utbetalingen fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til utbetalingen fra NAV.

Erstatning ved dødsfall

Ved dødsfall er erstatningen på inntil 15 G for ektefellen, samboeren eller partneren din, avhengig av din alder når du dør. Hvert barn får fra 6,5 G til 1 G, avhengig av barnets alder. Ved alle dødsfall utbetales i tillegg 0,5 G til dekning av utgifter ved dødsfallet.

Begrensninger

Loven gjelder skader og sykdommer som er konstatert etter 1. januar 1990. Loven gjelder ikke oppreisning for skade av ikke-økonomisk art.

Ved grov uaktsom opptreden fra arbeidstakerens side kan erstatningen settes ned eller falle helt bort. Dette skal likevel ikke innskrenke etterlattes rett til erstatning.