Yrkesskade­forsikring

Er du ansatt i staten? Da har du yrkesskadeforsikring i Statens pensjonskasse. Forsikringen gir erstatning ved arbeidsulykke og yrkessykdom som påføres når du er i arbeid, på ditt arbeidssted og i arbeidstiden.

Dersom arbeidsgiveren din er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten, har du yrkesskadeforsikring hos oss. 

Det betyr at alle som utfører arbeid for staten, og som ikke er selvstendig oppdragstaker, dekkes av yrkesskadeforsikringen i Statens pensjonskasse. Dette gjelder også studenter som er i praksis i staten og personer på arbeidsmarkedstiltak. Også vernepliktige dekkes av ordningen, samt innsatte i fengsler og pasienter på sykehus, som utfører arbeid.

Du er forsikret fra første arbeidsdag. Skaden må ha oppstått i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, og den må falle inn under yrkesskadeforsikringslovens definisjon av arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Forsikringen gjelder skader påført under arbeid i Norge og utlandet, når lovens øvrige vilkår er oppfylt. Du er forsikret uavhengig av hvem som er skyld i skaden.

FORELDET ETTER TRE ÅR

Arbeidstakers krav mot en forsikringsgiver foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderåret da du fikk – eller burde ha skaffet deg – nødvendig kunnskap om skaden eller sykdommen som ligger til grunn for kravet.

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder skader og sykdommer som er konstatert etter 1. januar 1990.

På disse områdene kan du få erstatning:

Utgifter

Medisinske utgifter som følge av yrkesskaden skal i utgangspunktet dekkes av NAV. Dette gjelder også egenandel ved legebesøk. Men i noen tilfeller kan du få erstatning for utgifter som ikke dekkes av det offentlige. 

Tapt arbeidsfortjeneste

Du kan ha rett til erstatning for tapt inntekt i tiden fram til oppgjørstidspunktet. Det gjelder for eksempel differansen mellom sykepenger eller arbeidsavklaringspenger og reell inntekt.

Tap av fremtidig inntekt

Du kan ha rett til erstatning for framtidig inntekt som du går glipp av på grunn av skaden eller sykdommen. Erstatningen regnes ut på bakgrunn av inntekten du hadde da skaden eller sykdommmen oppsto, graden av uførhet og alderen din. Erstatningen for tapt framtidig inntekt reduseres med stigende alder. Jo eldre du er når skaden eller sykdommen oppstår, desto lavere blir erstatningssummen.

Hovedtariffavtalen i staten, § 24, garanterer derimot en minimumserstatning på 15G ved 100 prosent uførhet. Minimumsbeløpet beregnes opp mot det samlede beløpet du kan ha krav på etter yrkesskadeforsikringen, og du får utbetalt etter den ordningen som gir best resultat for deg.

Denne forskjellen mellom de to regelverkene kan ha særlig betydning for arbeidstakere som blir skadet eller syke når de er rundt 50 år og eldre.

Erstatning for varig mén

Begge regelverkene åpner for ménerstatning ved minst 15 prosent varig medisinsk invaliditet.

Også NAV utbetaler ménerstatning, og utbetalingen fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til utbetalingen fra NAV.

Utgifter til juridisk bistand

Du kan ha krav på å få dekket utgifter til advokat i forbindelse med ditt krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

  • Yrkesskade skal meldes både til NAV og til Statens pensjonskasse. Det er arbeidsgiver som melder skaden til NAV og du selv som melder den til Statens pensjonskasse.
  • Melding sendes på eget skjema.
  • Meldingen til Statens pensjonskasse må sendes så snart som mulig etter at du forsto, eller burde forstått, at du kunne søke erstatning. Etter tre år foreldes eventuelle krav.
  • Du må dokumentere utgifter som ligger i kravet.

Last ned skademeldingsskjema her: bokmål / nynorsk

Vi oppfordrer deg til å lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine.